مقدمه :
مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوری سرمایه گـذاریهای انجـام شـده بـه منظورتولیـد محصولات و ارائه خدمات مهندسی مواجه بوده اند. در این راستا افزایش راندمان و بـازدهی تجهیـزات الکتریکی و بهبود بهره برداری ازآن در جهت صرفه جویی وحفظ هر چه بیشتر منابع و به اتمام رسـیدن سوختهای فسیلی ازیک طرف وکاهش قیمت تمام شده کیلووات ساعت برق تولیدی برای تولیدکنندگان وتوجه به تورم سالانه روزافزون مواد سوختی از جمله مسائلی است که مهندسـان را از دیربـاز بـه خـود مشغول کرده است. هدف اصلی در مساله در مدار قراردادن نیروگاهها پیدا کـردن بهتـرین حالـت ممکـن برای خاموش و روشن کردن واحدها در24 ساعت یک شبانه روز یا 168ساعت یک هفته ای که بر اساس منحنی پیش بینی بار انجام می شود بطوریکه هم قیود مساله برآورده شـود وهـم کمتـرین هزینـه بهـره برداری بدست آورده شود. در فصل اول پایان نامه به کلیات پروژه پرداخته شده اسـت کـه شـامل انـواع برنامه ریزی درسیستمهای قدرت ، اهمیت اقتصادی برنامه ریزی ، سابقه تـاریخی موضـوع و مشخصـات کلی انواع نیروگاهها و اهداف پایان نامه می باشد. در فصل دوم به بررسی انـواع روشـهای بهینـه سـازی پرداخته شده است و مزایا و معایب هرکدام بیان شده است.در فصل سوم به معرفی کامـل روش الگـوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات پرداخته شده که دراین پایان نامه ازاین الگوریتم استفاده شـده اسـت . درفصـل چهارم به معرفی کامل تابع هدف مساله unit commitment وقیودهای مربوط به مساله پرداخته شده است. درفصل پنجم به شبیه سازی ونتایج بدست آمده که توسط برنامه نوشته شـده براسـاس الگـوریتم اجتماع ذرات در نرم افزارMATLAB انجام گرفته شده است پرداخته شـده اسـت همچنـین بـه توضـیح چند روش بکار رفته قبلی و به مقایسه نتایج بدست آمده و به اثبات برتری و نیرومندی روش پیشنهادی بر سایرروشهای قبلی بکاررفته پرداخته شده است. درپایان در فصل ششم پایـان نامـه بـه نتیجـه گیـری وارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

مقدمه
یکی از مهم ترین مسائلی که در فاز بهره برداری از سیستم قدرت مطرح است مسأله در مـدار قـرار گـرف تن نیروگاهها می باشد.1 مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها یک مسأله بهینـه سـازی اقتصـادی بـا وجـود قیـود مختلف است. افزایش پیوسته قیمت مواد سوختی و نیز تورم سالانه باعث شده است که همـواره بهـره بـرداری اقتصادی از سیستم های تولید انرژی الکتریکی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته باشد. هدف اصلی در مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها پیدا کردن بهترین حال ممکن برای خاموش و روشن بودن واحدها در 24 سـاعت روز یا 168 ساعت هفته است کـه براسـاس منحنـی پـیش بینـی بـار انجـام مـی گیـرد بطوریکـه اولاً هزینـه بهره برداری را حداقل نماید ثانیاً قیود و محدودیت های واحدهای تولید و شـبکه را بـرآورده سـازد . روش هـای بهره برداری مختلفی برای تأمین بار مورد تقاضا وجود دارد اما به دلایل مسائل اقتصادی ترجیح داده مـی شـود که از بهترین راه برای بهره برداری استفاده کنیم.

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 4
1-2) انواع برنامه ریزی درسیستمهای قدرت………………………………………………………. 4
1-3) اهمیت اقتصادی برنامه ریزی…………………………………………………………………… 6
1-4) مقدمه ای برمساله درمدارقراردادن نیروگاهها…………………………………………………. 6
1-5) مساله ورود وخروج اقتصادی نیروگاهها………………………………………………………….. 7
1-6) سابقه تاریخی موضوع…………………………………………………………………………… 8
1-7) مشخصات انواع واحدهای نیروگاهی……………………………………………………………. 9
1-8) مروری بر روشهای قبلی بکاررفته……………………………………………………………… 23
1-9) اهداف پایان نام.ه………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی انواع روشهای بهینه سازی

مقدمه :
استفاده از روشهای بهینهسازی رایانهای در سیستمهای قدرت با بهتر شدن این الگوریتمها از نظر اطمینان، سرعت و قابل اعمال بودن وارد مرحله جدیدی شده است. اگر از یک حالت ساده شروع شود بهینهسازی می تواند برای حدأقلکردن متغیرهای ناخواسته در سیستم قدرت به کار رود که از جمله این متغیرهای ناخواسته می توان تلفات شبکه و هزینهها را نام برد. به طور معمول حدأقلها و حدأکثرهای دلخواه شبکه باید در محدوده های خاصی باشند لذا قیودی به مسأله اضافه خواهد شد که از جمله این قیود می توان به تپ ترانسفورماتورها، هزینهها، در دسترس بودن واحدها، هزینه سوخت و غیره اشاره کرد. بدین ترتیب مسأله بهینهسازی به صورت ساخت یک مسأله با مدل ریاضی مطمئن در جهت حدأقل یا حدأکثر کردن یک تابع مشخص مقید، در خواهد آمد.
در سیستم قدرت امکان مدلسازی مسائل بسیاری در حوزه برنامهریزی، طراحی، کنترل و اندازهگیری جهت انجام بهینهسازی وجود دارد. برای مثال از بهینهسازی با استفاده از روش تخصیص توان اقتصادی برای بهرهبرداری اقتصادی از نیروگاههایی با سوخت فسیلی استفاده میشود که در این روش از قیدهای مربوط به ولتاژ و توان راکتیو صرفنظر شده و قیود توان اکتیو و تلفات خطوط انتقال در نظر گرفته می شود. مسأله پیچیدهتر بهینه سازی سیستم در یک دوره زمانی است. به طور معمول روشهای بهینهسازی به طور غیر- همزمان در شبکه استفاده می شود و در بسیاری از مسائل شبکه قدرت با توجه به اینکه جواب بهینه به طور همزمان در ساختار شبکه مورد نیاز می باشد استفاده از روش غیرهمزمان چندان مناسب نمیباشد و باید از روشهای کارا، مؤثر و مطمئن استفاده نمود. در ادامه به کاربرد روشهای بهینه سازی در مهندسی پرداخته میشود.

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………. 32
2- 2)کاربردهای بهینه سازی درمهندسی…………………………………………………………… 32
2-3) تقسیم بندی مسائل بهینه سازی…………………………………………………………….. 33
2-4) تقسیم بندی کلی روشهای حل مسائل بهینه سازی……………………………………….. 34
2-4-1)روشهای دقیق بهینه سازی……………………………………………………………………. 35
2-4-2) روشهای غیر دقیق بهینه سازی…………………………………………………………….. 35
2-5) روشهای ابتکاری برمبنای مکا نیزمهای طبیعی………………………………………………. 36
2-6) مبا نی الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………….36
2-6-1) الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………36
2-6-2) مراحل طراحی الگوریتم ژنتیک جهت مسائل بهینه سازی…………………………………. 38
2-7) ساختار ریاضی یک مساله بهینه سازی…………………………………………………………. 39
2-7-1) بردارطراحی……………………………………………………………………………………….. 39
2-7-2) قیدهای طراحی…………………………………………………………………………………. 39
2-7-3)تـابع هـدف……………………………………………………………………………………….. 39
2-8) روشهای بررسی قیدها برای روشهای محاسبات تکاملی ……………………………………..40
2-8-1) روشهای محاسبات تکاملی……………………………………………………………………. 40
2-8-2)روشهای بررسی قیدها …………………………………………………………………………….40
2-8-3)روش بر مبنای حفظ پاسخ امکان پذیر برای الگوریتم اجتماع …………………………………..41

مسیرهای محدود جستجو در الگوریتم برنامهریزی دینامیکی با N=3وN=

مسیرهای محدود جستجو در الگوریتم برنامهریزی دینامیکی با N=3وN=

فصل سوم : بررسی روش بهینه سازی اجتماع ذرات

مقدمه :
دراین بخش به یکی دیگر از روشهای مهم بهینه سازی هوشمند که در این پایاننامه از آن استفاده شده است به طور مفصل پرداخته میشود. روش فوق بهینهسازی اجتماع پرندگان نام دارد و به اختصا رPSO 1 نامیده میشود که مانند الگوریتم ژنتیک از روشهای مبتنی بر جمعیت میباشد.
مسائل بهینهسازی به طور گستردهای در زمینههای مختلف علوم و فنآوری به کار گرفته میشوند. گاهی اوقات چنین مسائلی می تواند با توجه به ماهیت واقعی و عملی تابع هدف یا قیود مدل بسیار پیچیده باشند. روشهای بهینهسازی سنتی دربرگیرنده تکنیکهای مبتنی بر مشقگیری هستند. چنین روشهایی نیرومند بوده و کارایی آنها در حل انواع مختلف مسائل بهینهسازی به اثبات رسیده است. با این وجود چنین روشهایی میتوانند با مشکلاتی ازقبیل گرفتار شدن در حدأقل محلی، افزایش پیچیدگی محاسباتی و قابل استفاده نبودن در دستههای معینی از توابع هدف، مواجه میشوند. این امر نیاز برای توسعه دسته جدیدی از روشهای حل که می تواند بر این نقایص فائق آید منجر می شود. روشهای بهینهسازی ابتکاری، ابزارهای در حال رشد سریعی هستند که می توانند بر بیشتر محدودیتهایی که در روشهای مبتنی بر مشتقگیری یافت میشود چیره شوند. برای درک کلی از مفهوم و ایده روش فوق با یک مثال کار را شروع میکنیم. فرض کنید شما و گروهی از دوستانتان به دنبال گنج می گردید. هر یک از اعضای گروه یک فلزیاب و یک بی سیم دارند که می تواند مکان و وضعیت کار خود را به همسایگان نزدیک خود اطلاع بدهد. بنابراین شما می دانید که آیا همسایگانتان از شما به گنج نزدیکترند یا نه؟ پس اگر همسایه ای به گنج نزدیکتر بود شما می توانید به طرف او حرکت کنید. با چنین کاری شانس شما برای رسیدن به گنج بیشتر می شود و همچنین گنج زودتر از زمانی که شما تنها باشید پیدا میشود.
این یک مثال ساده از رفتار جمعی است که افراد برای رسیدن به یک هدف نهایی همکاری می کنند. این روش مؤثرتر از زمانی است که افراد جداگانه عمل کنند. اجتماع را می توان به صورت مجموعه ای سازمان یافته از موجوداتی تعریف کرد که با یکدیگر همکاری می کنند. در کاربردهای محاسباتی هوش جمعی از موجوداتی مانند مورچه ها، زنبورها، موریانه ها، دسته های ماهیان و دسته پرندگان الگو برداری می شود. در این
نوع اجتماعات هر یک از موجودات ساختار نسبتاً ساده ای دارند ولی رفتار جمعی آنها بی نهایت پیچیده است. برای مثال در کولونی مورچه ها هر یک از مورچه ها یک کار ساده مخصوصی را انجام می دهند ولی به طور جمعی عمل و رفتار مورچه ها مانند ساختن بهینه لانه، محافظت ازملکه و نوزادان، تمیز کردن لانه و… بسیار پیچیده میباشد. رفتار کلی یک ذره به صورت غیرخطی از آمیزش رفتارهای تک تک اجتماع بدست می آید، به عبارتی یک رابطها ی بسیار پیچیده بین رفتار جمعی و رفتار فردی یک اجتماع وجود دارد. رفتار جمعی فقط وابسته به رفتار فردی افراد اجتماع نیست بلکه به چگونگی تعامل میان افراد نیز وابسته است. تعامل بین افراد، تجربه افراد درباره محیط را افزایش می دهد و موجب پیشرفت اجتماع می شود. ساختار اجتماعی بین افراد مجموعه کانالهای ارتباطی ایجاد می کند که طی آن افراد می توانند به تبادل تجربه های شخصی بپردازند، مدل سازی محاسباتی اجتماعی کاربردهای موفق و بسیاری را در پی داشته است.
بهینهسازی اجتماع ذرات یکی از شاخههای هوشجمعی می باشد که حوزه وسیعی از دانش هوش مصنوعی را شامل میشود هوش جمعی در واقع بر پایه شبیهسازی رفتار جمعی گروهی از حشرات مانند، مورچه ها و موریانه ها، همینطور گروه حیوانی، مانند پرندگان و ماهیها شکل گرفته است. از شاخه های هوشجمعی، علاوه برPSO، می توان به روش اجتماع مورچگان اشاره کرد. که درآن از تقلید رفتار جمعی از مورچگان در یافتن غذا برای مسائل مسیریابی بهینه استفاده می شود. در ابتدا الگوریتم PSO به منظور کشف الگوهای حاکم بر پرواز همزمان پرندگان و تغییر ناگهانی مسیر آنها و تغییر شکل بهینه دسته به کار گرفته شد.

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 45
3-2) تعریف توپولوژی …………………………………………………………………………………………47
3-2-1) توپولوژی ستاره…………………………………………………………………………………….. 48
3-2-2) توپولوژی حلقه………………………………………………………………………………………… 48
3-2-3) توپولوژی چرخی………………………………………………………………………………………. 48
3-3) الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات……………………………………………………………………. 49
3-4) معادله سرعت………………………………………………………………………………………….. 53
3-5) معادله حرکت…………………………………………………………………………………………… 54
3-6) انواع الگوریتمهای بهینه سازی اجتماع ذرات…………………………………………………………. 54
3-6-1) الگوریتم بهترین فردی ………………………………………………………………………………….54
3-6-2) الگوریتم بهترین جهانی……………………………………………………………………………….. 54
3-6-3) الگوریتم بهترین محلی……………………………………………………………………………….. 55
3-7) محاسبه برازندگی…………………………………………………………………………………………. 55
3- 8)همگرایی……………………………………………………………………………………………………. 55
3-9) پارامترهای الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات………………………………………………………… 55
3-10) مقایسه الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات با الگوریتم ژنتیک ……………………………………..61
3-11) تغییر ساختاراستاندارد الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات………………………………………… 63
3-12) بحث ونتایج عددی……………………………………………………………………………………… 63
3-13) تنظیم پارامترهای الگوریتمهای بهینه سازی اجتماع ذرات………………………………………….. 64

فصل چهارم : معرفی تابع هدف مساله و قیود مربوطه

مقدمه
وظیفـۀ اصـلی سیسـتم قـدرت تـأمین انـرژی الکتریکـی مصـرف کننـده هـا، اعـم از بـزرگ و کوچـک، در اقتصادی ترین و مطمئن ترین وجه ممکن است. جامعۀ مدرن نیز، به علـت الگوهـای اجتمـاعی و عـادت هـای کاری ویژه، نیازمند دسترسی پیوسته به انرژی الکتریکی باشد..
دسترسی پیوسته و بدون وقفه به انرژی الکتریکی در عمل امکان پذیر نیست. علت این امر خرابی های تصادفی اجزای سیستم قـدرت اسـت کـه ایـن خرابـی هـا عمومـاً خـارج از کنتـرل مهندسـان مـی باشـد . بـا افـزایش سرمایه گذاری در فازهای برنامه ریزی1 و بهره برداری می توان احتمـال عـدم تـأمین انـرژی مصـرف کننـده را کاهش داد. سرمایه گذاری بیش از حد به افزایش هزینه تولید منجر می شود که این افـزایش هزینـه بـه نوبـه خود افزایش نرخ تعرفه ها را در پی خواهد داشت. چنین امری، علیرغم قابلیت اطمینان بالایی کـه بـه شـبکه می بخشد، موجب تخطی از قیود اقتصادی می گردد. بالعکس، اگر مقدار سرمایه گـذاری از حـد معینـی کمتـر باشد ما را به وضعیت متضادی رهنمون می شود. تصـمیم گیـری در خصـوص تعیـین قیـود اقتصـادی و قیـود قابلیت اطمینان یک مسأله مشکل مدیریتی، چه در فاز تولید و چه در فاز بهـره بـرداری مـی باشـد . در بخـش (4ـ2) این فصل پس از تعریف مسـأله در مقـدار قـرار گـرفتن نیروگاههـ ا بـه عنـوان مسـأله اصـلی در فـاز بهره برداری به قیود موجود در این مسأله به اجمال اشاره خواهد شد.

4- 1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 72
4-2) معرفی مساله در مدار قرار دادن نیروگاهها ……………………………………………………………..72
4-3) معرفی قیود موجود مساله در مدار قرار دادن نیروگاهها ……………………………………………….74
4-3-1) قیود واحدهای حرارتی ……………………………………………………………………………………74
4-3-2) قیود توزیع اقتصادی بار بین نیروگاهها ……………………………………………………………………76
4-3-3) حالت کار اجباری………………………………………………………………………………………….. 78
4-3-4) قیود مربوط به سوخت……………………………………………………………………………………. 79
4-3) 5)قید ذخیره چرخان …………………………………………………………………………………………..79
4-4) روابط ریاضی حاکم بر مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها……………………………………………… 79

فصل پنجم : شبیه سازی مساله در مدار قرار دادن نیروگاهها و نتایج عددی

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 82
5-2) معرفی تابع هدف……………………………………………………………………………………… 83
5-3) قیود مساله……………………………………………………………………………………………. 84
5-4) الگوریتمهای مورد استفاده در این پایان نامه……………………………………………………….. 86
5-4-1) الگوریتم برنامه ریزی پویا …………………………………………………………………………….86
5-4-2) الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ…………………………………………………………………………… 90
5-4-3) الگوریتم ژنتیک ………………………………………………………………………………………..93
5-4-3-1) نحوه کدینگ مساله……………………………………………………………………………….. 94
5-4-3-2) تولید جمعیت اولیه ………………………………………………………………………………….96
5-4-3-3) اعمال ژنتیک………………………………………………………………………………………… 96
5-4-3-4) نحوه ارزیابی تابع هدف…………………………………………………………………………….. 97
5-4-4) الگوریتم IBPSO ا………………………………………………………………………………………….97
5-4-4-1) مراحل الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات………………………………………………………….. 98
5-4-4-2) الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات باینری…………………………………………………………. 100
5-5) برنامه MATLAB شبیه سازی شده………………………………………………………………………. 100
5-5-1) برنامه IBPSOا…………………………………………………………………………………………… 100
5-5-2) برنامه تابع هدف…………………………………………………………………………………………. 102
5-6) شبیه سازی و نتایح عددی ………………………………………………………………………………..102
5-7) شبکه مورد مطا لعه…………………………………………………………………………………………118
5-8) الگوی بار شبکه……………………………………………………………………………………………… 118

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 120
6-2) پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….121
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 123

فهرست منابع لا تین……………………………………………………………………………………………….. 124

سایتهای اطلاع رسانی…………………………………………………………………………………………….. 129
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 130

فهرست شکلها 

9 (1ـ 1) ژنراتور، توربین و دیگ بخار واحد………………………………………………………………………………….  9
10 (1ـ 2) منحنی ورودی ـ خروجی یک توربوژنراتور بخار ………………………………………………………………. 10
(1-3) مشخصه نرخ افزایشی حرارتی هزینه ……………………………………………………………………………..11
(1-4) مشخصه نرخ خالص حرارتی یک توربوژنراتور بخار …………………………………………………………………12
(1-5) نمایش تقریبی منحنی نرخ افزایشی حرارتی……………………………………………………………………… 13
(1-6) مشخصۀ یک توربوژنراتور با چهار شیر بخار………………………………………………………………………… 14
(1-7) نیروگاه شاخک مشترک بخار………………………………………………………………………………………….. 15
(1-8) یک نیروگاه سیکل ترکیبی با چهار توربین گاز و یک توربین بخار…………………………………………………… 16
(1-9) مشخصۀ نرخ حرارتی واحد سیکل ترکیبی……………………………………………………………………………. 17
(1-10) منحنی ورودی – خروجی نیروگاه آبی………………………………………………………………………………… 19
(1-11) منحنی نرخ افزایشی آب نیروگاه آبی…………………………………………………………………………………. 20
(1-12) منحنی ورودی – خروجی نیروگاه آبی یا ارتفاع متغیر آب……………………………………………………………. 20
(1-13) مشخصۀ ورودی – خروجی یک نیروگاه آبی تلمبه ذخیره ای………………………………………………………. 21
(2-1) روندنمای نمایشی الگوریتم PSO مقید پیشنهادی ……………………………………………………………………. 43
(3-1 )توپولوژی مطرح در PSO ا……………………………………………………………………………………………………48
(3-2) جهتگیری جستجوی ذره در PSOا………………………………………………………………………………………. 50
(3-3) الگوریتم PSO استاندارد…………………………………………………………………………………………………… 52
(3-4 )منحنی همگرایی برای تابع Ackley ت……………………………………………………………………………………66
(3-5) منحنی همگرایی برای تابع Alpine ا……………………………………………………………………………………..66
(3-6) منحنی همگرایی برای تابع Griewankا…………………………………………………………………………………. 67
(3- 7)منحنی همگرایی برای تابع Rastrigin ا…………………………………………………………………………………..67
(3-8) منحنی همگرایی برای تابع 6Schaffer fا…………………………………………………………………………………. 68
(3-9) منحنی همگرایی برای تابع Sphereا………………………………………………………………………………………. 68
(3-10) منحنی همگرایی برای تابع Rosenbrock ا…………………………………………………………………………………69
(3-11) منحنی همگرایی برای تابعTripodا……………………………………………………………………………………… 69
(3-12) منحنی همگرایی برای تابع 1f ا……………………………………………………………………………………………72
(4ـ1) مقایسه بین هزینه راه اندازی سرد و راه اندازی گرم …………………………………………………………………….. 76
(4ـ2) سیستم شامل N واحد حرارتی جهت تغذیه بار ا ……………………………………………………………………….  77
(4ـ3) سیستم با N واحد حرارتی جهت تغذیه بار از طریق شبکه انتقال …………………………………………………….. 78
(5ـ1) در مدار قرار گرفتن نیروگا هها با استفاده از برنامه ریزی دینامیکی ……………………………………………………. 88
(5ـ2)مسیرهای محدود جستجو در الگوریتم برنامه ریزی دینامیکی ……………………………………………………………89
(5-3) منحنی همگرایی بااستفاده از روش IBPSO برای 10 واحد حالت (1)…………………………………………………. 115
(5-4) منحنی همگرایی بااستفاده از روش IBPSO برای 10 واحد حالت (2)…………………………………………………. 115
(5-5) منحنی همگرایی بااستفاده از روش IBPSO برای 20 واحد حالت (1)……………………………………………….. 116
(5-6) منحنی همگرایی بااستفاده از روشIBPSO برای 20 واحد حالت (2) …………………………………………………116
(5-7) منحنی همگرایی بااستفاده از روشIBPSO برای 40 واحد…………………………………………………………….. 117
(5-8) منحنی همگرایی بااستفاده از روش IBPSO برای 100 واحد……………………………………………………………. 117

 

 

Abstract:

Unit commitment problem in power systems refers to optimization problem for determining the start up and shut down schedule of generating units over scheduling period so that the total production cost is minimized while satisfying various of constraints . Cost function involve production cost and transition cost . Minimum productive power and maximum productive power , minimum up time and minimum down time and spinning reserve plant are constraints of cost function. In this project a new method IBPSO algorithm is proposed to solve the unit commitment problem. The propose algorithm is demonstrated for 10,20,40,60, 80,100 units system and the test result are compared with these obtained by Lagrangian relaxation and Genetic algorithm and Evolutionary programming.
Simulation results show that the proposed method is capable of obtaining higher quality solutions مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان