سيستم های مانيتورينگ در شبكه های صنعتی

سيستم های مانيتورينگ در شبكه های صنعتی

چكيده از آنجا كه يادگيري نرم افزار هاي  صنعتي در كشور در حال توسعه اي مانند كشور ما ضروري است، تهيه كنندگان اين پايان نامه سعي كرده اند كه راهنماي يكي از نرم افزار هاي مانتيتورينگ را به فارسي برگردانيم.نرم افزار ما XP-Builder  مي باشد.در اين پايان نامه سعي بر آن شده...