انتخاب صفحه
سیستم های مانیتورینگ در شبکه های صنعتی

سیستم های مانیتورینگ در شبکه های صنعتی

چکیده از آنجا که یادگیری نرم افزار های  صنعتی در کشور در حال توسعه ای مانند کشور ما ضروری است، تهیه کنندگان این پایان نامه سعی کرده اند که راهنمای یکی از نرم افزار های مانتیتورینگ را به فارسی برگردانیم.نرم افزار ما XP-Builder  می باشد.در این پایان نامه سعی بر آن شده...