بررسی روش های واتر مارکینگ دیجیتالی

بررسی روش های واتر مارکینگ دیجیتالی

مقدمه: با رشد فناوري ديجيتال طي دهه هاي گذشته، ارسال و ذخيره رسانه هاي الكترونيكي افزايش يافته است؛ چرا كه نسخهبرداري از داده ها بدون هيچ افت كيفيت و با هزينه اي بسيار اندك امكان پذير شده است. بدين ترتيب بهره گيري از آثار ديجيتال بدون رعايت حق نشر، دست كاري اسناد و...