انتخاب صفحه
بررسی روش های واتر مارکینگ دیجیتالی

بررسی روش های واتر مارکینگ دیجیتالی

مقدمه: با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته، ارسال و ذخیره رسانه های الکترونیکی افزایش یافته است؛ چرا که نسخهبرداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه ای بسیار اندک امکان پذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دست کاری اسناد و...