بررسی اقتصادی و فنی سرمایه گذاری در حمل و نقل همگانی

بررسی اقتصادی و فنی سرمایه گذاری در حمل و نقل همگانی

مقدمه خصوصي سازي يا حداقل آنچه از آن در ادبيات اقتصاد توسعه تعبيـر بـه خـصوصي سـازي مـي شـود، فرآيندي اجرايي، حقوقي و مالي است كه توسط دولت به منظور انجام اصلاحات در نظـام اقتـصادي و اداري كشور و تغيير تعادل بين عملكرد اقتصاد دولت و مكانيزم بازار، به نفع بازار انجام...