انتخاب صفحه
بررسی اقتصادی و فنی سرمایه گذاری در حمل و نقل همگانی

بررسی اقتصادی و فنی سرمایه گذاری در حمل و نقل همگانی

مقدمه خصوصی سازی یا حداقل آنچه از آن در ادبیات اقتصاد توسعه تعبیـر بـه خـصوصی سـازی مـی شـود، فرآیندی اجرایی، حقوقی و مالی است که توسط دولت به منظور انجام اصلاحات در نظـام اقتـصادی و اداری کشور و تغییر تعادل بین عملکرد اقتصاد دولت و مکانیزم بازار، به نفع بازار انجام...