انتخاب صفحه

تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راه آهن از طریق ساختارهای غیردولتی

مقدمه کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از ویژگی های اقتصادی مناسـبی برخـوردار اسـت و مـیبایست علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر بر منابع تامین داخلی متکی باشند. ایـنمنابع که سرچشمه گرفته از پس انداز ملی است می بایست با اتخـاذ سیاسـت هـای مناسـب پـولی...