تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راه آهن از طريق ساختارهاي غيردولتي

مقدمه كشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران از ويژگي هاي اقتصادي مناسـبي برخـوردار اسـت و مـيبايست علاوه بر تلاش براي جذب سرمايه هاي خارجي بيشتر بر منابع تامين داخلي متكي باشند. ايـنمنابع كه سرچشمه گرفته از پس انداز ملي است مي بايست با اتخـاذ سياسـت هـاي مناسـب پـولي...