تحلیل عملکرد دایورسیتی پلاریزاسیون در مخابرات و ترمینال موبایل

تحلیل عملکرد دایورسیتی پلاریزاسیون در مخابرات و ترمینال موبایل

مقدمه درکانال های رادیویی موبایل به ندرت LOS بین فرستنده و گیرنده وجود دارد ، بخصوص در محیط های داخلی که چنین سرویس هایی مورد احتیاج است . بنابراین انتشار به طور قابل ملاحظه ای بوسیله چنـدمسیرگی صورت می گیرد و این اثری منفی روی budget لینک دارد . استفاده از توان...