انتخاب صفحه
کاربرد نرمافزاهای  NPVScheduler و Whittle 4x  در تولید معدن

کاربرد نرمافزاهای NPVScheduler و Whittle 4x در تولید معدن

مقدمه: ارزش اقتصادی هر معدن به برنامه ریزی و مدیریت آن معدن وابستگی زیادی دارد. افت عیار متوسط، افزایش هزینه های معدنکاری و توجهات زیست محیطی، این اطمینان را به ما می دهد که که این فاکتورها از مسائل مهم برنامه ریزی تولید معادن خواهند بود. عملیات و مدیریت یک معدن روباز...