کاربرد نرمافزاهاي  NPVScheduler و Whittle 4x  در تولید معدن

کاربرد نرمافزاهاي NPVScheduler و Whittle 4x در تولید معدن

مقدمه: ارزش اقتصادي هر معدن به برنامه ريزي و مديريت آن معدن وابستگي زيادي دارد. افت عيار متوسط، افزايش هزينه هاي معدنكاري و توجهات زيست محيطي، اين اطمينان را به ما مي دهد كه كه اين فاكتورها از مسائل مهم برنامه ريزي توليد معادن خواهند بود. عمليات و مديريت يك معدن روباز...