وب کاوی در صفحات وب(web Mining)

وب کاوی در صفحات وب(web Mining)

مقدمه : امروزه تحقیقات بسیاری بر روی ایجاد ، مدیریت، نگهداری و ارزیابی دانش در حال انجام است . دانش به طور روز افزون در حال تزاید و ارزشمند تر شدن است . بخصوص برای سازمان ها و خاصه برای سازمان های تجاری ، وابستگی شدید نهاد های علمی ، تجاری ، سیاسی … به محتویات...
مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي و بررسی معماری سرویس گرا در وب کاوی

مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي و بررسی معماری سرویس گرا در وب کاوی

مقدمه اخيرا توانايي هاي فني بشر در توليد و جمع آوري داده ها به سرعت افزايش يافته است عواملي نظير استفاده گسترده از كامپيوتر در كسب و كار، علوم، خدمات دولتي و پيشرفت در وسائل جمع آوري داده، از اسكن كردن متون و تصاوير تا سيستمهاي سنجش از دور ماهواره اي، در اين تغييرات...