توسعه رنگهاي راكتيو ، ساختار شيميايي و كاربرد آنها در نساجي

توسعه رنگهاي راكتيو ، ساختار شيميايي و كاربرد آنها در نساجي

مقدمه: در طول تاريخ رنگرزي بشر همواره در پي بدست آوردن مواد رنگرزي بوده كه دوام آنها روي كالا با عمر مفيد كالا مطابقت داشته باشد و در اثر استفاده مكرر از كالا تغييرات چنداني در رنگ اوليه مشاهده نگردد. بيش از يك قرن پيش تنها رنگهاي مورد استفاده در نساجي محدود به رنگهاي...