انتخاب صفحه
توسعه رنگهای راکتیو ، ساختار شیمیایی و کاربرد آنها در نساجی

توسعه رنگهای راکتیو ، ساختار شیمیایی و کاربرد آنها در نساجی

مقدمه: در طول تاریخ رنگرزی بشر همواره در پی بدست آوردن مواد رنگرزی بوده که دوام آنها روی کالا با عمر مفید کالا مطابقت داشته باشد و در اثر استفاده مکرر از کالا تغییرات چندانی در رنگ اولیه مشاهده نگردد. بیش از یک قرن پیش تنها رنگهای مورد استفاده در نساجی محدود به رنگهای...