انتخاب صفحه

توسعه متدولوژی مکان یابی تابلوهای پیام رسان بزرگ راهی درمناطق شهری(vms)

مقدمه : توسعه و پیشرفت فناوری های موجود در زمینه الکترونیک و ارتباطات مهندسین حمل و نقل و ترافیک را بر آن داشته است که بجای استفاده از روش های سنتی و قدیمی از فناوری های نو در جهت حل مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترافیک بپردازند. ترکیب این سیستم های جدید و علم مهندسی...