انتخاب صفحه
اثر اشاعه نرخ ارز و مقایسه بین دلار و یورو و اثر آن بر روی شاخص قیمتی تولیدکننده نسبت به شاخص قیمتی مصرف کننده

اثر اشاعه نرخ ارز و مقایسه بین دلار و یورو و اثر آن بر روی شاخص قیمتی تولیدکننده نسبت به شاخص قیمتی مصرف کننده

فهرست منابع فصل اول:کلیات پژوهش یکی از مهمترین مسائل اقتصادی مسئله ی تورم است . تورم بدان دلیل مهم است که می تواند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و ثبات و امنیت اقتصادی را مختل کند . عوامل بسیاری در ایجاد و اوج گیری تورم مؤثرند. یکی از عوامل عمده می...