شبیه سازی کنترل کننده جامع توانupfc بر پایه sssc و statcom

در این شبیه سازی از یک upfc  برای کنترل شارژ توان عبوری ، در یک خط انتقال 500kv  استفاده شده است . مکان قرار گیری upfc  در انتهای سمت چپ خط  75 کیلو متری   (L2) بین باس های  500kv  b1  و b2  قرار گرفته است . و برای کنترل توان اکتیو و رااکتیو عبوری از باس b2   در حالی...

بررسی تاثیر UPFC در یک خط 100 کیلومتری

در سالهاي اخير مشكلات انرژي، محيط زيست و هزينه، احداث نيروگاهها و خطوط انتقال جديد را با مشكل روبرو كرده است در حالي كه تقاضاي توان در حال افزايش بود. اين وضعيت يك بازبيني كلي بر مفهوم متداول سيستم قدرت را ايجاب كرد و تلاش براي رسيدن به قابليت انعطاف بيشتر و استفاده...

جايابي بهینه UPFC جهت ميرا كردن نوسانات سيستم قدرت

چكيده نوسانات فركانس پايين يكي از بحث هاي مهم در سيستم قدرت مي باشد. اگر اين نوسانات ميرا نشوند، ممكن است پايداري سيستم را به خطر بيندازند. ادوات FACTS از جمله وسايلي هستند كه ميتوانند در ميرا كردن نوسانات نقش داشته باشند. كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) از...
تشخیص پایداري گذراي سیستمهاي قدرت توسط شبکه هاي عصبی ترکیبی

تشخیص پایداري گذراي سیستمهاي قدرت توسط شبکه هاي عصبی ترکیبی

چکیده در این مطالعه ابتدا روشهاي مستقیم تشخیص پایداري گذار و سپس روش استفاده از شبکههاي عصبی مصنو.عی ترکیبی براي تشخیص پایداري گذراي سیستمهاي قدرت معرفی شده است. براي بهبود ناپایداري گذراي سیستم هاي قدرت می توان از ادوات FACTSاستفاده نمود. در این مطالعه از  UPFCبراي...