بررسی خواص پلی اتین با جرم مولکولی بالا و کاربرد های آن (کاربرد آن درسپراتور، براي باتري هاي اسید – سربی _ ریسندگی با سرعت بالاي)

بررسی خواص پلی اتین با جرم مولکولی بالا و کاربرد های آن (کاربرد آن درسپراتور، براي باتري هاي اسید – سربی _ ریسندگی با سرعت بالاي)

مقدمه: پلی اتیلن در سپراتورهاي باتري هاي اسید- سربی خودروها استفاده میشود. ابتدا پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا در سال 1950 با کاربردهاي تجاري استفاده شد و امروزه در باتري هاي اسید – سربی مورد استفاده قرار میگیرد. پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا از سال 1950...