رتبه بندی پیمانکاران فضای سبز شهرداری مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق در اين تحقيق تلاش گرديده است تا با مروري وسيع بر ادبيات موضوع انتخاب پيمانكار، شاخص هاي جامعي براي انتخاب پيمانكار پروژه هاي فضاي سبز شهرداري معرفي گردند. اين امر نخستين گام براي ارائه يك مدل كاربردي و اثر بخش انتخاب پيمانكار مي باشد....