انتخاب صفحه

رتبه بندی پیمانکاران فضای سبز شهرداری مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق در این تحقیق تلاش گردیده است تا با مروری وسیع بر ادبیات موضوع انتخاب پیمانکار، شاخص های جامعی برای انتخاب پیمانکار پروژه های فضای سبز شهرداری معرفی گردند. این امر نخستین گام برای ارائه یک مدل کاربردی و اثر بخش انتخاب پیمانکار می باشد....