انتخاب صفحه
معادله حرکت و تعیین پارامترهای بهینه میراگرجرمی تنظیمی TMD

معادله حرکت و تعیین پارامترهای بهینه میراگرجرمی تنظیمی TMD

مقدمه ساختمانهای نامنظم و یا نامتقارن برابر زلزله دچار پـیچش مـی شـوند. راهکارهـای مختلفـی بـرایکاهش این اثر پیشنهاد و مورد تحقیق قرار گرفته اند. هدف این سمینار جمع آوری، دسـته بنـدی ونتیجه گیری از مقاله هایی است که در زمینه کنترل این پدیـده بـا اسـتفاده از میراگرهـای...