معادله حرکت و تعیین پارامترهاي بهینه میراگرجرمی تنظیمی TMD

معادله حرکت و تعیین پارامترهاي بهینه میراگرجرمی تنظیمی TMD

مقدمه ساختمانهاي نامنظم و یا نامتقارن برابر زلزله دچار پـیچش مـی شـوند. راهکارهـاي مختلفـی بـرايکاهش این اثر پیشنهاد و مورد تحقیق قرار گرفته اند. هدف این سمینار جمع آوري، دسـته بنـدي ونتیجه گیري از مقاله هایی است که در زمینه کنترل این پدیـده بـا اسـتفاده از میراگرهـاي...