کنترل تطبیقی برج تقطیر

کنترل تطبیقی برج تقطیر

مقدمه مانیتورینگ و کنترل محصول نهایی برج تقطیر از اهمیت بسیار زیادی در صنایع پالایش کشور بر خوردار می باشد . اجرای این دو کار در شرایط کنونی عمدتا” بر مبنای آنالیز آزمایشگاهی محصول نهایی برج و استفاده از نتایج آن در تنظیم سیستم کنترل برج تقطیر صورت می گیرد ....