كنترل تطبيقي برج تقطير

كنترل تطبيقي برج تقطير

مقدمه مانيتورينگ و كنترل محصول نهايي برج تقطير از اهميت بسيار زيادي در صنايع پالايش كشور بر خوردار مي باشد . اجراي اين دو كار در شرايط كنوني عمدتا” بر مبناي آناليز آزمايشگاهي محصول نهايي برج و استفاده از نتايج آن در تنظيم سيستم كنترل برج تقطير صورت مي گيرد ....