بررسی مدل هاي اصطکاك براي سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزاي محدود

بررسی مدل هاي اصطکاك براي سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزاي محدود

چکیده   عملیات ماشین کاري از جمله برش متعامد فلز، فرآیندي غیر خطـی پیچیـده و ترکیبـی از فرآینـد هـايمکانیکی و حرارتی است که به دلیل وجود کرنش، نرخ کرنش و درجه حـرارت بـالا در ناحیـه تمـاس ابـزار- براده شرایط پیچیده اي را بوجود آورده است. در تحلیل فرآیند تراشکاري...