انتخاب صفحه
بررسی مدل های اصطکاک برای سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزای محدود

بررسی مدل های اصطکاک برای سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزای محدود

چکیده   عملیات ماشین کاری از جمله برش متعامد فلز، فرآیندی غیر خطـی پیچیـده و ترکیبـی از فرآینـد هـایمکانیکی و حرارتی است که به دلیل وجود کرنش، نرخ کرنش و درجه حـرارت بـالا در ناحیـه تمـاس ابـزار- براده شرایط پیچیده ای را بوجود آورده است. در تحلیل فرآیند تراشکاری...