بررسي ساختار، روش ساخت ، کاربرد و packaging  در ميكروپمپها

بررسي ساختار، روش ساخت ، کاربرد و packaging در ميكروپمپها

مقدمه با وجود اينكه برخي ابزارهاي microfluidics خيلي جديد نيستند ، با يك تحقيق گسترده متوجه خواهيم شد كه ميتوان microfluidics را در گروه علوم جديد قرار داد. بطور مشخص زمينه ميكروپمپها يكي از شاخه هاي اين علماست كه مدتهاست مورد توجه ميباشد. شروع آن اواسط 1970 بود كه...