مقایسه کاربرد PSS,SVC and STATCOMدر میرایی نوسانات قدرت

مقایسه کاربرد PSS,SVC and STATCOMدر میرایی نوسانات قدرت

 چکیده:  مساله پایداری دینامیکی سیستم قدرت ،در طول چند دهه گذشته یکی از مهمترین مسائل رویاروی مهندسین سیستم قدرت بوده وبا اهمیت ترین مشخصه های یک سیستم قدرت به شمار می رود.  پایداری در قبال اختلالاتی است که سیستم دائما” در معرض آن قرار دارد.درواقع حالتهای...