شبیه سازي توربین بادي مجهز به DFIG و STATCOM

شبیه سازي توربین بادي مجهز به DFIG و STATCOM

مقدمه : امروزه انواع زیادي از سیستم هاي توربین بادي در بازار رقابت می کنند که آن ها را به دو گروه اصلی مـیتوان تقسیم کرد. گروه او ل، توربین هاي بادي سرعت ثابت هستند که ژنراتور به طور مـستقیم بـه شـبکهمتصل شده است . در واقع هیچ گونه کنترل الکتریکی براي این سیـستم وجـود...
مقایسه کاربرد PSS,SVC and STATCOMدر میرایی نوسانات قدرت

مقایسه کاربرد PSS,SVC and STATCOMدر میرایی نوسانات قدرت

 چکیده:  مساله پایداری دینامیکی سیستم قدرت ،در طول چند دهه گذشته یکی از مهمترین مسائل رویاروی مهندسین سیستم قدرت بوده وبا اهمیت ترین مشخصه های یک سیستم قدرت به شمار می رود.  پایداری در قبال اختلالاتی است که سیستم دائما” در معرض آن قرار دارد.درواقع حالتهای...
تاثير STATCOM در كاهش نوسانات ولتاژ و توان در نيروگاه هاي بادي

تاثير STATCOM در كاهش نوسانات ولتاژ و توان در نيروگاه هاي بادي

 چکیده  در اين بررسي ،ابتدا به ذكر خصوصيات یکی از  انرژی های تجدید پذیر –انرژی بادی پرداخته می شود   و در پي آن مشخصات توربين های بادی  و نحوه انتخاب آنها بيان مي شود.سپس اجزاي الكتريكي نيرو گاه بادي شامل انواع ژنراتور( سنكرون، القايي)  و مبدلها معرفی مي گردد . با...