دیدگاهها و تست سطوح مختلف معماري سرویس گرا و قابلیت تست پذیري نرم افزار در معماري سرویس گرا

دیدگاهها و تست سطوح مختلف معماري سرویس گرا و قابلیت تست پذیري نرم افزار در معماري سرویس گرا

مقدمه : معماریهاي سرویس گرا بطور سریع چشم اندازي از امـروز و فـرداي مهندسـ ی نـرم افـزار را تغییـ ر مـ ی دهـد ، SOA اجازه انعطاف پذیري و پویایی بالاي سیستم ها را در طول کشف و ترکیب سرویس، انقیاد فوق العاده دیر ، مذاکرات خودکار و مدیریت توافق سطح سرویس (SLA)و دوباره...