دیدگاهها و تست سطوح مختلف معماری سرویس گرا و قابلیت تست پذیری نرم افزار در معماری سرویس گرا

دیدگاهها و تست سطوح مختلف معماری سرویس گرا و قابلیت تست پذیری نرم افزار در معماری سرویس گرا

مقدمه : معماریهای سرویس گرا بطور سریع چشم اندازی از امـروز و فـردای مهندسـ ی نـرم افـزار را تغییـ ر مـ ی دهـد ، SOA اجازه انعطاف پذیری و پویایی بالای سیستم ها را در طول کشف و ترکیب سرویس، انقیاد فوق العاده دیر ، مذاکرات خودکار و مدیریت توافق سطح سرویس (SLA)و دوباره...