انتخاب صفحه
معرفی مخابرات سیار و تکنیک CDMA و بررسی آشکارسازهای DS-CDMA

معرفی مخابرات سیار و تکنیک CDMA و بررسی آشکارسازهای DS-CDMA

فهرست مطالب فصل اول:معرفی مخابرات سیار وتکنیک CDMA 1-مقدمه     مخابرات سیار تا دو دهه پیش سیستمهای مخابراتی بیسیم علاوه بر محدودیت در تنوع سیستم و سرویسهای ارائه شده بدلیل گرانی این سرویسها تنها استفاده کنندگان خاصی را داشتند. امروزه بواسطه پیشرفت فناوری این سیستمها...