معرفی مخابرات سیار و تکنیک CDMA و بررسی آشکارسازهای DS-CDMA

معرفی مخابرات سیار و تکنیک CDMA و بررسی آشکارسازهای DS-CDMA

فهرست مطالب فصل اول:معرفی مخابرات سیار وتکنیک CDMA 1-مقدمه     مخابرات سیار تا دو دهه پيش سيستمهاي مخابراتي بيسيم علاوه بر محدوديت در تنوع سيستم و سرويسهاي ارائه شده بدليل گراني اين سرويسها تنها استفاده كنندگان خاصي را داشتند. امروزه بواسطه پيشرفت فناوري اين سيستمها...