انتخاب صفحه
ماسفت های روی عایق  و کاربرد های عایق در COMS

ماسفت های روی عایق و کاربرد های عایق در COMS

مقدمه: در سال 1965، Gardon Moor پیش بینی کرد تعداد ترانزیستورها در مدار مجتمع، هر18 تـا 24 مـاه، دو برابـرمیشود اما، به واسطه تکنولو ژی قطعات پیشرفته این قانون در سالهای بعدی با چالشهای زیادی روبرو شد. مزایای کوچـک شـدن ترانزیـستورها عبـارت اسـت از: کـاهش منبـع...