ماسفت هاي روي عايق  و کاربرد های عایق در COMS

ماسفت هاي روي عايق و کاربرد های عایق در COMS

مقدمه: در سال 1965، Gardon Moor پيش بيني كرد تعداد ترانزيستورها در مدار مجتمع، هر18 تـا 24 مـاه، دو برابـرميشود اما، به واسطه تكنولو ژي قطعات پيشرفته اين قانون در سالهاي بعدي با چالشهاي زيادي روبرو شد. مزاياي كوچـك شـدن ترانزيـستورها عبـارت اسـت از: كـاهش منبـع...