انتخاب صفحه
بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش های متداول تدریس

بررسی اثربخشی استفاده از مدل SCORM در حیطه دانش و نگرش در آموزش شیمی و مقایسه با روش های متداول تدریس

چکیده  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی استفاده از مدل  SCORM در حیطه دانش و نگرش دانش آموزان در ابعاد مختلف و مقایسه ی آن  با روش های متداول تدریس می باشد. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر سال سوم در مدارس ناحیه 2 شهرری در سال تحصیلی 89-88 می باشد. با توجه...