انتخاب صفحه
تحلیل سینماتیک ربات های SCARA به کمک نرم افزار ADAMS/view

تحلیل سینماتیک ربات های SCARA به کمک نرم افزار ADAMS/view

فهرست مطالب : چکیده ی گزارش 3 ربات های  SCARA4 نرم افزار ADAMS/view 5 ساخت یک مدل ساده از ربات 6 حرکت روی خط مستقیم9 حرکت روی مسیردایره ایی12 حرکت روی مسیر مربعی13 نتیجه گیری و روش کلی14 پیوست15 منابع16 چکیده ی گزارش : در این گزارش مختصری  به معرفی ربات های SCARA  و...