انتخاب صفحه

بررسی میزان تاثیر تولید ناب و تولید چابک بر بهره وری عملیاتی بنگاه و تعیین بهترین پارامترهای هر یک

چکیده پایان نامه ی پیش رو تلاشی برای تایید اثربخشی روش های نوینی مانند تولید ناب و تولید چابک بر افزایش بهره وری عملیات است. با توجه به اینکه تولید ناب در صنایع خودرو سازی ظهور پیدا کرد، برای مطالعه موردی صتایع خودرو سازی را انتخاب شد. تولید چابک نزدیکی زیادی با ناب...