بررسي ميزان تاثير توليد ناب و توليد چابك بر بهره وري عملياتي بنگاه و تعيين بهترين پارامترهاي هر يك

چکیده پایان نامه ی پیش رو تلاشی برای تایید اثربخشی روش های نوینی مانند تولید ناب و تولید چابک بر افزایش بهره وری عملیات است. با توجه به اینکه تولید ناب در صنایع خودرو سازی ظهور پیدا کرد، برای مطالعه موردی صتایع خودرو سازی را انتخاب شد. تولید چابک نزدیکی زیادی با ناب...