بررسی توسعه تکاملی در نرم افزار

بررسی توسعه تکاملی در نرم افزار

مقدمه: با توجه به گستردگی روز افزون دانش کامپیوتر ، و با عنایت به اینکه در این برهه از زمان ، زمانبندی مناسب در انتشار نرم افزار و کاهش هزینههای تولید نرم افزار نقش مهمی در تأمین محصولات نرم افزاری به بازار ایفاء می کند بـ رای دسـ تیابی بـ ه ایـ ن مهـ م در سـ الهای...