بررسی توسعه تكاملي در نرم افزار

بررسی توسعه تكاملي در نرم افزار

مقدمه: با توجه به گستردگي روز افزون دانش كامپيوتر ، و با عنايت به اينكه در اين برهه از زمان ، زمانبندي مناسب در انتشار نرم افزار و كاهش هزينههاي توليد نرم افزار نقش مهمي در تأمين محصولات نرم افزاري به بازار ايفاء مي كند بـ راي دسـ تيابي بـ ه ايـ ن مهـ م در سـ الهاي...