انتخاب صفحه

بررسی متغیر های اجرائی سدهای بتن غلتکی(RCC)

مقدمه بتن کوبیده غلتکی یا R.C.C یک روش جدید جهت اجرای بتن در کارهای عمرانی میباشد که ایدهٔ استفاده از آن به دهه های 1930 و 1940 در انگلستان و به عنوان لایهٔ زیر اساس جادهها و روسازی محوطهٔ فرودگاهها باز میگردد. R.C.C هرچند که در کلیهٔ فعالیتهای عمرانی و عمدتا به عنوان...
بررسی سدهای بتن غلتکی RCC

بررسی سدهای بتن غلتکی RCC

مقدمه: سد بزرگترین سازه آبی است که تاکنون بدست بشر ساخته شده است . شاید زمانی ساخت اولین سد جهان در تاریخ چندان مشخص نباشد. اما وجود سد کفرا در مصر که قدمت آن به 4000 سال می رسد نشان دهنده توجه اقوام گذشته به ساخت سد بوده است. افزایش سریع و سرسام آور جمعیت در دنیا و...