بررسي سدهاي بتن غلتكي RCC

بررسي سدهاي بتن غلتكي RCC

مقدمه: سد بزرگترين سازه آبي است كه تاكنون بدست بشر ساخته شده است . شايد زماني ساخت اولين سد جهان در تاريخ چندان مشخص نباشد. اما وجود سد كفرا در مصر كه قدمت آن به 4000 سال مي رسد نشان دهنده توجه اقوام گذشته به ساخت سد بوده است. افزايش سريع و سرسام آور جمعيت در دنيا و...