بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي با تجربه پوسیدگی دردانشجویان دانشکده دندانپزشکی

فهرست مطالب (1) فصل اول: مروری بر متون و مقالات تغذیه مناسب و سلامت دهان و دندان ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. در ارتباط با تغذیه و سلامت دندان ها تنظیم و ارائه الگوی تغذیه ای که علاوه بر تامین نیازهای تغذیه ای افراد، کمترین خاصیت پوسیدگی زایی را دارا باشد حائز...