سيستم طبقه بندي Q و كاربردهاي آن

سيستم طبقه بندي Q و كاربردهاي آن

مقدمه:    اين سمينار فقط براي سيستم Q و QTBM كه توسط آقاي بـارتن و همكـارانش تهيـه شـده نيسـت و تمـامتحقيقات و نتايجي را كه دانشمندان ديگر بر مبناي Q به دست آورده اند را در نظر مي گيرد. اينجانـب سيسـتم Q  را مانند يك ماشين حساب براي طراحان تونل هاي سنگي ميدانم كه مي...