انتخاب صفحه
بررسی اطلاعات شیمیایی در QSAR با استفاده از نظریه گراف

بررسی اطلاعات شیمیایی در QSAR با استفاده از نظریه گراف

چکیده روابط ساختار کمی – فعالیت (QSARها ) و روابط ساختار کمی – ویژگی (QSPRها ) مدل های محاسباتی هستندکه ظاهر ساختاری مولکول ها را فعالیت زیستی آن ها یا هر ویژگی دیگری مربوط می کنند . شاخص های توپولوژیکی (Tis) دسته ای مهم از توصیفگر های مولکولی هستند.توصیف کننده های...