انتخاب صفحه
بررسی و تشخیص پالسهای کد شده و فاقد کد

بررسی و تشخیص پالسهای کد شده و فاقد کد

مقدمه یکی از مهمترین موضوعات در بحث مخابرات نظامی، مباحث مربوط به کشف، شناسایی و شنود سیستمهای مخابراتی و به خصوص سیستمهای راداری (به طور عام تشعشعکننده) میباشد. اهمیت این موضوع به حدی زیاد شده است که امروزه استفاده از این سیستمها به عنوان یکی از ارکان نبرد محسوب...