بررسی و تشخیص پالسهای کد شده و فاقد کد

بررسی و تشخیص پالسهای کد شده و فاقد کد

مقدمه يكي از مهمترين موضوعات در بحث مخابرات نظامي، مباحث مربوط به كشف، شناسايي و شنود سيستمهاي مخابراتي و به خصوص سيستمهاي راداري (به طور عام تشعشعكننده) ميباشد. اهميت اين موضوع به حدي زياد شده است كه امروزه استفاده از اين سيستمها به عنوان يكي از اركان نبرد محسوب...