انتخاب صفحه
سیستم طبقه بندی Q و کاربردهای آن

سیستم طبقه بندی Q و کاربردهای آن

مقدمه:    این سمینار فقط برای سیستم Q و QTBM که توسط آقای بـارتن و همکـارانش تهیـه شـده نیسـت و تمـامتحقیقات و نتایجی را که دانشمندان دیگر بر مبنای Q به دست آورده اند را در نظر می گیرد. اینجانـب سیسـتم Q  را مانند یک ماشین حساب برای طراحان تونل های سنگی میدانم که می...