انتخاب صفحه

“پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار “

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات دریای خزر یکی از پهنه های آبی بسته جهان به خاطر اهمیت اقتصادی و سیاسی جزء مناطقی است که برای کشورهای ساحلی اطراف آن بسیار با اهمیت است. در گذشته به نامهایی مانند خاواینسکی، دریای هیرکانیان، دریای جرجان (گرگان)، بحر مازندران بحر...