شناخت امواج سونامي و بارگذاري سكوهاي دريائي و بررسي رفتار سكوهاي دريايي تحت اثر موج سونامي

شناخت امواج سونامي و بارگذاري سكوهاي دريائي و بررسي رفتار سكوهاي دريايي تحت اثر موج سونامي

مقدمه امواج بزرگ سونامي به دلائل مختلفي از جمله زمين لرزه هاي كف اقيانوس ناشي از حركت گسلها ، برخورد شهاب سنگها به اقيانوس و انفجارهاي ناشي ار آتشفشانها بوجود مي آيند. در اثر يكي از اين عوامل آب اقيانوس جابجا شده و توليد موج مي كند. اين امواج با سرعت بالائي تقريبا...