سیستم های چند متغیره  و کاربرد دکوپله سازی در آنها

سیستم های چند متغیره و کاربرد دکوپله سازی در آنها

مقدمه: بيشتر پروسه هاي صنعتي عموماً به طور همزمان داراي چند ورودي – چند خروجي1 و يا به عبارت ديگر، چند متغيره2 مي باشند. مسئله طراحي يك سيستم كنترل براي سيستم هاي چند متغيره اي كه بتوانند مشخصه هاي مطلوب حلقه بسته را، همانند پايداري حلقه بسته، رديابي ورودي هاي...