انتخاب صفحه
سیستم های چند متغیره  و کاربرد دکوپله سازی در آنها

سیستم های چند متغیره و کاربرد دکوپله سازی در آنها

مقدمه: بیشتر پروسه های صنعتی عموماً به طور همزمان دارای چند ورودی – چند خروجی1 و یا به عبارت دیگر، چند متغیره2 می باشند. مسئله طراحی یک سیستم کنترل برای سیستم های چند متغیره ای که بتوانند مشخصه های مطلوب حلقه بسته را، همانند پایداری حلقه بسته، ردیابی ورودی های...