بررسي تشخيص عوامل اصلي باکتريايي اندومتريت پس از زايش به روش multiplex PCR در گاوهاي شيري

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه دوره پس از زايمان به دليل اثراتی که بر کارايي توليد­مثلي و آبستني مجدد دارد، به عنوان يک مرحله مهم در زندگي توليد مثلي گاو ماده محسوب مي­شود. آلودگي رحم به باکتري­ها، به طور معمول در طي دو هفته ابتدايي پس از زايش رخ مي­دهد (Noakes et al....