انتخاب صفحه
ترکیبات تغییر دهنده فاز و کاربرد آنها در منسوجات

ترکیبات تغییر دهنده فاز و کاربرد آنها در منسوجات

مق دمه اصول بن یادی عل م اکنون به طـور فزاینـده ای جهـت صـنعتی کـردن تولیـ دات ابـداعی  نساجی به کار گرفته شده اند. یکی از این اصول تغییر فاز است، فرآی نـدی از تبـدیل ازیک حالت فیزیکی به حالت دیگر، بعنوان مثـال از جامـد بـه مـایع و بـالعکس. لیـ ف ومنسوجی که دارای خواص...