تركيبات تغيير دهنده فاز و كاربرد آنها در منسوجات

تركيبات تغيير دهنده فاز و كاربرد آنها در منسوجات

مق دمه اصول بن يادي عل م اکنون به طـور فزاينـده اي جهـت صـنعتي کـردن توليـ دات ابـداعي  نساجي به کار گرفته شده اند. يکي از اين اصول تغيير فاز است، فرآي نـدي از تبـديل ازيک حالت فيزيکي به حالت ديگر، بعنوان مثـال از جامـد بـه مـايع و بـالعکس. ليـ ف ومنسوجي که داراي خواص...