انتخاب صفحه
رفتارپیچشی سازه باتاثیرP-∆

رفتارپیچشی سازه باتاثیرP-∆

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه 1-1-کلیات درتحلیل مرتبه اول سازه ها معادلات تعادل براساس شکل اصلی سازه وبدون درنظر گرفتن تغییر شکل های سازه دراثر بارهای وارده نوشته میشوند اما درواقع وقتی که یک سازه دچار تغییر ماهیت تجمعی نیروهای اعمال شده سبب ایجاد تغییر مکان ها وتلاش های...