انتخاب صفحه
بررسی تأثیر فوق روان کننده ها بر روی مقاومت بتن های سخت شده

بررسی تأثیر فوق روان کننده ها بر روی مقاومت بتن های سخت شده

مقدمه در این پایان نامه مقاومت فشاری و مدول گسیختگی بتن ها دارای نسبت های اب به سیمان 35/0 و45/0 مورد مطالعه قرار گرفته اند درصد میکروسیلیس در این تحقیق برابر صفر و ده درصد وزن سیمان بوده است مقدار کل مصالح سیمانی  در نسبت های اب به سیمان 35/0 و45/0 به ترتیب برابر 500...