انتخاب صفحه
بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی بر مبنای روش کلیشه تصمیم

بازشناسی ارقام دست نوشته فارسی بر مبنای روش کلیشه تصمیم

چکیده: در ترکیب طبقه بندها همواره سعی بر این است تا به دقتی بالاتر در مقایسه با طبقه بندهای پایه ای که شبکه ترکیب را شکل می دهند، دست یابیم. در این پایان نامه، ما موفق به دست یابی به یک تکنیک جدید و مؤثر در بهبود الگوریتم کلیشه تصمیم که در ادبیات شبکه های عصبی روشی...