بررسی تاثیر هیدراتاسیون بر پارامتر های NQR هالوژنها در نمکهای هالیدی فلزها

بررسی تاثیر هیدراتاسیون بر پارامتر های NQR هالوژنها در نمکهای هالیدی فلزها

چکیده:  در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر پارامترهاي رزونانس مغناطیسی هسته ١NMR  و رزونانس چهارقطبی هسته ٢NQR  هالوژن ها گروهی از ترکیبات هالید فلزي گروه اول به همراه   ترکیبات آبدار در این گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این تحقیق  ٣DFT است...