انتخاب صفحه
راهنمای مهندسی برای جایابی دیتکتور های اتوماتیک در استاندارد NFPA

راهنمای مهندسی برای جایابی دیتکتور های اتوماتیک در استاندارد NFPA

چکیده حریق از یک جسم قابل اشتعال با اکسیژن هوا همراه با شعله و حرارت بوجود می آید ، عوامل تشکیل دهنده ی آن را اکسیژن ، مواد سوختنی و حرارت می دانند و در صورتی که این سه عامل در مقیاس و شرایط مساعد در یکجا جمع شوند آتش ایجاد می کنند ، سه عامل یاد شده را می توان  به...