پياده‌سازي شبكه عصبي با معماري NEFPROX به منظور استفاده در كاربردهاي تقريب توابع غيرخطي به منظور استفاده در كاربردهاي پزشكي

پياده‌سازي شبكه عصبي با معماري NEFPROX به منظور استفاده در كاربردهاي تقريب توابع غيرخطي به منظور استفاده در كاربردهاي پزشكي

چکیده ما يك معماري neuro_fuzzy براي تقريب زدن تابع مبتني بر الگوريتم يادگيري supervised learning بيان مي كنيم. الگوريتم يادگيري مي تواند ساختار و پارامترهاي يك سيستم فازي را تعيين كند. اين روش يك مدل توسعه يافته از مدل هاي NEFCON و NEFCLASS است كه اين مدل ها به ترتيب...