انتخاب صفحه
پیاده‌سازی شبکه عصبی با معماری NEFPROX به منظور استفاده در کاربردهای تقریب توابع غیرخطی به منظور استفاده در کاربردهای پزشکی

پیاده‌سازی شبکه عصبی با معماری NEFPROX به منظور استفاده در کاربردهای تقریب توابع غیرخطی به منظور استفاده در کاربردهای پزشکی

چکیده ما یک معماری neuro_fuzzy برای تقریب زدن تابع مبتنی بر الگوریتم یادگیری supervised learning بیان می کنیم. الگوریتم یادگیری می تواند ساختار و پارامترهای یک سیستم فازی را تعیین کند. این روش یک مدل توسعه یافته از مدل های NEFCON و NEFCLASS است که این مدل ها به ترتیب...