انتخاب صفحه

طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار

مقدمه پس ازپیدایش ورشد فراگیر اطلاعات، برای بسیاری از جوامع این امکان فراهم شده که با بهره گیری از بسیاری از امکانات وپتانسیلهای موجود در این فناوری، بخش قابل توجهی از مشکلات به ظاهر لاینحل خود را مرتفع کرده و در عمل، بحرانهای حاد اجتماعی واقتصادی را پشت سر...