طراحی کتابخانه با استفاده از ابزار

مقدمه پس ازپيدايش ورشد فراگير اطلاعات، براي بسياري از جوامع اين امكان فراهم شده كه با بهره گيري از بسياري از امكانات وپتانسيلهاي موجود در اين فناوري، بخش قابل توجهي از مشكلات به ظاهر لاينحل خود را مرتفع كرده و در عمل، بحرانهاي حاد اجتماعي واقتصادي را پشت سر...