انتخاب صفحه
بررسی و مقایسه نرم افزار های  حل مسائل پلاسیتسیته

بررسی و مقایسه نرم افزار های حل مسائل پلاسیتسیته

دراین سمینار هدف نهایی بررسی دقت تحلیل نرم افزارهای(Abaqus,Ansys,Nastran) برای مسائل یکسان پلاستیسیته می باشد.باتوجه به نیاز صنایع امروزه به اهمیت مسئله پلاستیسیته و تاثیری که برروی منطقه الاستیک دارد.وتحلیل هایی که توسط کامپیوتر وبدون عدم دخالت نیروی انسانی انجام...