اندازه گيري ضريب نفوذ گازهاي N2 , CO2 , CH4 در هيدروكربن هاي نفتي

مقدمه : توليد از مخازن نفتي با روش تخليه طبيعي تنها به برداشت كسر كوچكي از كل نفـت (حـدود 10 تـا 15 درصد) در جاي اوليه منجر مي شود. اين مقدار بستگي به عوامل متعددي از جملـه چگـونگي مكانيسـم رانـش، خواص سنگ و سيال مخزن و …. دارد. از اين رو مقوله مهمي به نام...