انتخاب صفحه
مخلوط کنندهی متعادل UWB ساخته شده با CMOS

مخلوط کنندهی متعادل UWB ساخته شده با CMOS

مقدمه: رشد سریع تکنولوژی و گذار از مخابرات آنالوگ به دیجیتال، ترقی سیستم های رادیویی بـه نسـلسوم و چهارم و جانشینی سیستم های سیمی با Wi-Fi و Bluetooth مشـتریان را قـادر مـی سـازد بـهگستره ی عظیمی از اطلاعات از هرجا و هر زمان دسترسی داشته باشند. مخابرات UWB برای اولین...