مخلوط كنندهي متعادل UWB ساخته شده با CMOS

مخلوط كنندهي متعادل UWB ساخته شده با CMOS

مقدمه: رشد سريع تكنولوژي و گذار از مخابرات آنالوگ به ديجيتال، ترقي سيستم هاي راديويي بـه نسـلسوم و چهارم و جانشيني سيستم هاي سيمي با Wi-Fi و Bluetooth مشـتريان را قـادر مـي سـازد بـهگستره ي عظيمي از اطلاعات از هرجا و هر زمان دسترسي داشته باشند. مخابرات UWB براي اولين...