کاربرد مواد متامتريال براي بهبود گين آنتن هاي آرايه اي موجبري استوانه اي وآنتن هاي دو بانده حلقوي با پلاريزاسيون دايروي و کاربرد آن در بهبود گين آنتن هاي سمتي

کاربرد مواد متامتريال براي بهبود گين آنتن هاي آرايه اي موجبري استوانه اي وآنتن هاي دو بانده حلقوي با پلاريزاسيون دايروي و کاربرد آن در بهبود گين آنتن هاي سمتي

مقدمه : متامتريال ها عموما تركيبي از هاديها كه روي دي الكتريك چاپ مي شوند، مي باشند. پارامترهاي پراكندگي اين مواد در يك موجبر با خصوصيات معادل پلاسما يا ساختار تشديد آناليز و مقايسه مي شوند. متامتريال ها مواد مصنوعي هستند كه با استفاده از ايجاد برخي خصوصيات ويژه در...
طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

طراحي و ساخت ساختارهاي متامتريال يك بعدي و دو بعدي براي جهتي كردن تشعشع آنتن ميكرواستريپ

مقدمه : متامتريال هاي الكترومغناطيسي (MTMs) به صورت ساختارهاي الكترومغناطيسي همگن موثر با خواص غير معمول كه در طبيعت يافت نمي شوند، تعريف مي شوند. يك ساختار همگن موثر ساختاري است كه اندازه متوسط سلول ساختماني P خيلي كوچكتر از طول موج هدايتي است. موضوع MTM از سال 1967...