انتخاب صفحه
شبیه سازی حالتهای مختلف کاری ماشینهای سنکرون با استفاده از نرم افزارMATLAB

شبیه سازی حالتهای مختلف کاری ماشینهای سنکرون با استفاده از نرم افزارMATLAB

چکیده : ماشین الکتریکی وسیله ای است که می تواند انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی واترژی الکتریکی رابه انرژی مکانیکی تبدیل کند.چون هر ماشین الکتریکی می تواند توان را در هر دوسو تبدیل کند می توان ان را هم به صورت موتور وهم به صورت ژنراتوربه کار برد ومهمترین ماشینی که...
شبیه سازی و مونیتورینگ مدلهای ماشینهای القایی بااستفاده ازنرم افزار MATLAB

شبیه سازی و مونیتورینگ مدلهای ماشینهای القایی بااستفاده ازنرم افزار MATLAB

مقدمه ماشین الکـتریکـی وسیله ای است که می تواند انرژی مکانیکـی را به انرژی الکـتریکـی وانرژی الکـتریکیرا به انرژی مکانیکی تبدیل کند .وقتی چنین وسیله ای برای تبدیل انرژی مکانیکی به کار می رود ژنراتوروهنگامی که برای تبدیل انرژی الکتریکی به کار می رود موتور نامیده می شود...