تحليل لايه فيزيكيMAC در شبكه هاي 3GPP-LTE

تحليل لايه فيزيكيMAC در شبكه هاي 3GPP-LTE

مقدمه ارگان استاندارد سازي GPP3 مستنداتي براي سيستمهاي مبتني بر UTRAN در سال 1989 ، از زماني كه شركت GPP3 ايجاد شده است ، توليد كردهاند . استاندارد از سال 2004 تحت ويرايش 6 ايجاد شده است و امروزه ويرايش 8 آن حاضر شده است ، موازي با گسترش مستندات بر روي HSDPA ، WCDMA ،...

بررسی استاندارد های IEEE در رابطه با wimax

مقدمه: دراين سمينار استاندارد IEEE802.16 را كه بيشتر وبه طور متداول به Wimax (دسترسي ميكرويووبراي ارتباط دو وسيله با هم به صورت جهاني) معروف شده است تشريح مي كنيم. اين استاندارد سالها در دست ساخت بود و ساخت آن در ژوئن 2004 به پايان رسيد.در اين سمينار تلاش خواهد شد كه...